FacebookTwitter

Zmień swoją firmę z dofinansowaniem ZUS!

Od początku 2015 roku ZUS planuje udostępnić możliwość finansowania inwestycji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dofinansowanie to może być przeznaczone zarówno na cele inwestycyjne, jak i doradcze. Firma TOP2001 sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, uruchamia szeroki zakres usług doradczych, mających na celu pozyskanie dofinansowania. Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat i posiadamy duże doświadczenie z zakresu analizy środowiska pracy. Przebadaliśmy już około 4 tys. stanowisk pracy. Mamy nowoczesne laboratorium, wykonujące pomiary hałasu, stężenia pyłu oraz innych czynników szkodliwych. Posiadamy Licencję Polskiego Komitetu Normalizacyjnego EN ISO 12100:2010, która uprawnia do oceny ryzyka związanego z eksploatacją maszyn w środowisku pracy. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa oceny zgodności według wymagań normy BS OHSAS 18001:2007 Nasi eksperci...

ZUS przeznacza te środki na:

dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek, analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych, upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wydatkowanie środków podlega zasadom i trybowi określonemu ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Do realizacji zadań z zakresu prewencji wypadkowej ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Program dofinansowania...

PROJEKTY DORADCZE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami, Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak: czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.), czynniki chemiczne i pyły, czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.), czynniki biologiczne. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków), Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych, Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy....

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Zakup i instalacja: osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.), urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.), elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp.), kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.), neutralizatorów elektryczności statycznej, urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.), urządzeń i elementów...

Grupy działalności a kategorie ryzyka.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Dz.U.2009.167.1322 t.j. – Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 1. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. 2. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego wskaźnikami częstości: 1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem; 2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich; 3) stwierdzonych chorób zawodowych; 4) zatrudnionych w warunkach zagrożenia. 3. Wpływ każdego ze wskaźników częstości, o których mowa w ust. 2, na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy. 4. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego...