FacebookTwitter

Grupy działalności a kategorie ryzyka.

image_pdfimage_print
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dz.U.2009.167.1322 t.j. – Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
1. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.
2. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego wskaźnikami częstości:
1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
3) stwierdzonych chorób zawodowych;
4) zatrudnionych w warunkach zagrożenia.
3. Wpływ każdego ze wskaźników częstości, o których mowa w ust. 2, na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy.
4. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku.
5. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe.

 

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności – dla płatników składek zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 kwietnia 2013 r.

LP Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka stopy procentowe składki (%)
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 13 3,60
3 Rybactwo A-03 5 1,47
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 14 3,86
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 12 3,33
6 Górnictwo rud metali B-07 13 3,60
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2,00
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 10 2,80
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73
10 Produkcja napojów C-11 6 1,73
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47
13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 4 1,20
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania C-16 9 2,53
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 7 2,00
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4 1,20
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 6 1,73
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 8 2,26
23 Produkcja metali C-24 10 2,80
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 7 2,00
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 4 1,20
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 6 1,73
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2,00
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 6 1,73
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 9 2,53
30 Produkcja mebli C-31 7 2,00
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 5 1,47
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 7 2,00
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 5 1,47
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 6 1,73
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 8 2,26
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 5 1,47
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 7 2,00
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 8 2,26
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 6 1,73
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 4 1,20
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 5 1,47
45 Transport wodny H-50 7 2,00
46 Transport lotniczy H-51 4 1,20
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 6 1,73
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 3 0,93
50 Informacja i komunikacja J 3 0,93
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0,93
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0,93
54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 5 1,47
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 3 0,93